سند منازل شامل عرصه و اعیان  (زمین و بنا ) می باشد ، ولی سند مساکن مهر فقط به صورت ششدانگ اعیانی می باشد و عرصه مساکن مهر به صورت اجاره نامه ۹۹ ساله در اختیار مالکان منازل مسکونی قرار گرفته است و مالک منزل مسکونی باید سالانه اجاره بهای آن را بپردازد.

چند دلیل مهم برای خرید عرصه مساکن مهر وجود دارد :

  • اتمام اجاره و مالکیت عرصه و اعیان منزل مسکونی
  • داشتن حق السهم عرصه از مجتمع مسکونی
  • امکان خرید و فروش منزل مسکونی بدون شرط قرارداد ثالثیه
  • استفاده از سند عرصه و اعیان در وام های بانکی و ضمانت نامه ها