تفاوت اساسی در طراحی پلان های معماری از جمله طراحی و پیش بینی پارکینگ سرپوشیده برای کلیه ی واحدهای طرح اقدام ملی ، انباری برای واحدها و سالن های اجتماعی چند منظوره در بلوک های ساختمانی می باشد که این موارد در مسکن مهر رعایت نشده است و دوم بحث اهمیت به ارتقای کیفیت ساخت و ساز ها است.