جهت تعیین تکلیف وضعیت قرارداد به شرکت عمران مراجعه کنند.