واریز قسط دوم به مبلغ 40 میلیون تومان(حداکثر بعد از 4 ماه از زمان قسط اول)