از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت نقد یا اقساط می توان خریداری کرد.