بله وجود دارد از طریق سامانه الکترونیکی مسکن مهر به نشانی emehr.ntdc.ir قابل پیگیری می باشد.