نه خیر جابجایی بین پروژه ها و فازها در سامانه اقدام ملی مسکن به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.