جلسه ای با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی معاونت معاونت مسکن و شهرسازی و همکاران واحد طرح اقدام ملی مسکن و واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص برنامه ریزی به منظور تدوین اهداف و برنامه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهر جدید سهند و تسریع در اتمام باقیمانده واحدهای مساکن مهر که مدیرعامل راهکارها و سیاستهای آتی را تبیین نمود.

جلسه ای با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی معاونت معاونت مسکن و شهرسازی و همکاران واحد طرح اقدام ملی مسکن و واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص برنامه ریزی به منظور تدوین اهداف و برنامه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهر جدید سهند و تسریع در اتمام باقیمانده واحدهای مساکن مهر که مدیرعامل راهکارها و سیاستهای آتی را تبیین نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21742
کد خبر
21742