کارگاه فعال سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت

کارگاه فعال سازه المانهای تاریخی فرهنگی سارای ، خان چوپان در مجموعه تفریحی گردشگری هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22020
کد خبر
22020