چهارمین جلسه بررسی ۹۹پروژه جدید سال ۱۳۹۹ با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و اعضای هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت عمران و تفویض اختیارات جهت پیش برد اهداف شرکت عمران به تمامی همکاران و تاکید مدیر عامل محترم به جدیت و تسریع در تمام امورات محوله و شروع عملیات اجرایی پروژه های جدید.

چهارمین جلسه بررسی ۹۹پروژه جدید سال ۱۳۹۹ با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و اعضای هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت عمران و تفویض اختیارات جهت پیش برد اهداف شرکت عمران به تمامی همکاران و تاکید مدیر عامل محترم به جدیت و تسریع در تمام امورات محوله و شروع عملیات اجرایی پروژه های جدید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20199
کد خبر
20199