رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ( عباس مصطفوی )

نایب رئیس هیأت مدیره ( فرید پناهی قدیم )

عضو هیأت مدیره( فرهاد سعیدی )

عضو هیأت مدیره( محمدعلی پورعلی )

ذیحساب( حسن رضازاده )

حراست( رضا قربانی)

روابط عمومی (محرم صفری)

سرپرست فن آوری اطلاعات و ارتباطات (علی محسنی)

معاونت فنی اجرائی()

سرپرست رسیدگی و پیمان (سعید آقائی)

سرپرست اداره امور فنی و اجرایی (سیدمسعود اسدی طاها)

رئیس ارزیابی و کنترل پروژه ( احمد قربانی طباخی)

معاونت اداری و مالی و بودجه( سیامک خلیل نژاد )

رئیس امور اداری و پشتیبانی (منیره پورعلی)

رئیس امور مالی (هوشنگ وثوقیان)

رئیس بودجه و اعتبارات (حسین نصیری)

معاونت مسکن و شهرسازی( جواد مددی )

سرپرست اداره حمل و نقل و ترافیک (داود یاری)

امور مسکن (علی قلی پور)

سرپرست اداره شهرسازی و معماری (جلیل عبدالهی)

سرپرست مدیریت مسکن مهر ( جواد مددی )

سرپرست مدیریت املاک و حقوقی ( اکبر عبادی )