رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ( عباس مصطفوی )

نایب رئیس هیأت مدیره (  )

عضو هیأت مدیره( فرهاد سعیدی )

عضو هیأت مدیره( محمدعلی پورعلی )

ذیحساب( حسن رضازاده )

سرپرست حراست( رضا قربانی)

روابط عمومی (محرم صفری)

سرپرست فن آوری اطلاعات و ارتباطات ()

سرپرست معاونت فنی اجرائی(رشید وکیلی)

سرپرست رسیدگی و پیمان (سعید آقائی)

رئیس اداره امور فنی و اجرایی (سیدمسعود اسدی طاها)

سرپرست ارزیابی و کنترل پروژه ( قدسی مظلومی)

سرپرست معاونت اداری و مالی و بودجه( علی محسنی آقجه کهل )

رئیس امور اداری و پشتیبانی (منیره پورعلی)

رئیس امور مالی (هوشنگ وثوقیان)

رئیس بودجه و اعتبارات (حسین نصیری)

معاونت مسکن و شهرسازی( جواد مددی )

رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک (داود یاری)

امور مسکن (علی قلی پور)

سرپرست اداره شهرسازی و معماری (جلیل عبدالهی)

سرپرست مدیریت مسکن مهر ( جواد مددی )

سرپرست مدیریت املاک و حقوقی ( سیامک خلیل نژاد )