مهم ترین کاربرد تابلوهای راهنمای مسیر در معابر شهری، مسیریابی سریع رانندگان برای انتخاب کوتاه ترین و
بهترین مسیر جهت کاهش زمان سفر و دست یابی آسان تر به مقصد است. به منظور دستیابی به اهداف فوق نصب این
تابلوها در میدان معلم واقع در فاز دو خیابان های مختلف شهر جدید سهند توسط شرکت عمران آغاز و ادامه خواهد داشت.

مهم ترین کاربرد تابلوهای راهنمای مسیر در معابر شهری، مسیریابی سریع رانندگان برای انتخاب کوتاه ترین و
بهترین مسیر جهت کاهش زمان سفر و دست یابی آسان تر به مقصد است. به منظور دستیابی به اهداف فوق نصب این
تابلوها در میدان معلم واقع در فاز دو خیابان های مختلف شهر جدید سهند توسط شرکت عمران آغاز و ادامه خواهد داشت.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23889
کد خبر
23889