دکتر عباس مصطفوی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند است.

شماره تماس:33437711-041       ایمیل سازمانی: a.mostafavi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

فرهاد سعیدی

عضو هیات مدیره

آقای فرهاد سعیدی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند است.

شماره تماس:33437597-041           ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

دکتر محمدعلی پورعلی

عضو هیات مدیره

آقای دکتر محمدعلی پورعلی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند است.

شماره تماس:33437715-041           ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل