مهندس سیامک خلیل نژاد – معاونت اداری،مالی و بودجه

جناب آقای مهندس سیامک خلیل نژاد معاون اداری،مالی و بودجه هستند.

شماره تماس:33437760-041           ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

مهندس جواد مددی – معاونت شهرسازی و معماری

جناب آقای جواد مددی معاون شهرسازی و معماری هستند.

شماره تماس:33437505-041           ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

مهندس رحیم مهدی نژاد – معاونت فنی و اجرائی

جناب آقای رحیم مهدی نژاد معاون فنی و اجرائی هستند.

شماره تماس:33437703-041           ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل