دکتر عباس مصطفوی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

شماره تماس: 33437711 – 041
ایمیل سازمانی: a.mostafavi@ntdc.ir