مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند با سردبیر هفته نامه تانیش تبریز در مورد فعالیتهای شرکت عمران و پیشرفتهای بوجود آمده و معرفی پتانسیل های بالقوه شهر جدید سهند.

مصاحبه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند با سردبیر هفته نامه تانیش تبریز در مورد فعالیتهای شرکت عمران و پیشرفتهای بوجود آمده و معرفی پتانسیل های بالقوه شهر جدید سهند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20286
کد خبر
20286