✅ مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند سرهنگ سلیمانی فرمانده هوانیروز تبریز ، سرهنگ خدایی مدیرعامل و سرهنگ ثابتی رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن شرکت بهسازان ماندگار سیمرغ هوانیروز تبریز در خصوص تامین مسکن کارکنان هوانیروز

✅ مبادله قرارداد زمین فیمابین دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند سرهنگ سلیمانی فرمانده هوانیروز تبریز ، سرهنگ خدایی مدیرعامل و سرهنگ ثابتی رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن شرکت بهسازان ماندگار سیمرغ هوانیروز تبریز در خصوص تامین مسکن کارکنان هوانیروز

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23100
کد خبر
23100