15021699103 تعیین ضوابط و استاندارهای ایجاد باغ شهرها و شهرک ها و شهرهای جدید

15021699104 اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید

 15021700100 فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

15021700101 انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید

1501171000 واگذاری واحد های ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

15021702100 تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید

15021702101 آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید

15021703100 تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید

15021703101 تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید

15021703102 برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

15021703103 تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر

15021704100 پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی

15021704101 پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی

15021704102 احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی

15021704103 طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی

15021704104 اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

15021704105 مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی

15021704106 اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید

15061705000 حفظ و حراست اراضی و مستحدتات در محدود شهر های جدید

15051706000 حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید

15061707100 رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین

15061707101 اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی

15051708100 حمایت از پایان نامه های دانشجویی

15051708101 حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو