(افرادی که در آبان‌ماه اقدام به ثبت نام نموده‌‌اند)

کلیه متقاضیان مرحله اول ثبت‌نام، که پس از پالایش بر اساس شرایط مندرج در آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن حایز شرایط استفاده از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی شناخته نشده‌اند و در حال حاضر در وضعیت رد درخواست قرار گرفته‌اند، صرفاً *تا ساعت 24 روز جمعه 1399/04/13 * فرصت دارند که با مراجعه به بخش مشاهده درخواست در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانیtem.mrud.ir، اعتراض خود را ثبت نمایند.

کلیه متقاضیان مرحله اول ثبت‌نام، که پس از پالایش بر اساس شرایط مندرج در آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن حایز شرایط استفاده از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی شناخته نشده‌اند و در حال حاضر در وضعیت رد درخواست قرار گرفته‌اند، صرفاً *تا ساعت 24 روز جمعه 1399/04/13 * فرصت دارند که با مراجعه به بخش مشاهده درخواست در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانیtem.mrud.ir، اعتراض خود را ثبت نمایند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20722
کد خبر
20722