دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر رضازاده ذیحساب شرکت عمران شهر جدید سهند با قنبری معاونت جدید بانک سپه شعبه سرپرستی و پیشنهاد استقرار شعبه بانک سپه و دستگاه خودپرداز در شهر جدید سهند توسط مدیرعامل شرکت عمرانپ

دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر رضازاده ذیحساب شرکت عمران شهر جدید سهند با قنبری معاونت جدید بانک سپه شعبه سرپرستی و پیشنهاد استقرار شعبه بانک سپه و دستگاه خودپرداز در شهر جدید سهند توسط مدیرعامل شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21439
کد خبر
21439