دیدار اعضای تعاونی مسکن هیئت مدیره کارکنان دولت با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهنددر خصوص تامین مسکن کارکنان دولت

دیدار اعضای تعاونی مسکن هیئت مدیره کارکنان دولت با دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهنددر خصوص تامین مسکن کارکنان دولت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20990
کد خبر
20990