دیدار اسکندری رئیس بانک ملی حوزه 2 تبریز و سفیدمو رئیس بانک ملی شهر جدید سهند برای تشکر و بحث و رایزنی جهت گسترش همکاری های فیمابین

 دیدار اسکندری رئیس بانک ملی حوزه 2 تبریز و سفیدمو رئیس بانک ملی شهر جدید سهند برای تشکر و بحث و رایزنی جهت گسترش همکاری های فیمابین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22576
کد خبر
22576