دکتر کی نژاد ریاست دانشگاه هنر اسلامی تبریز از دکتر مصطفوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در جهت تامین مسکن اساتید و کارکنان دعوت بعمل آورد .
در این جلسه مدیرعامل شرکت عمران ضمن استقبال از مسکن دار شدن مجموعه دانشگاه هنر و اعلام آمادگی در چارچوب ضوابط ، گزارش جامعی از اهم اقدامات انجام یافته و در دست اقدام در شهر جدبد سهند ارائه نمود که با استقبال ستودنی رییس دانشگاه هنر اسلامی مواجه گردید .
در خاتمه به اتفاق از دانشگاه هنر اسلامی بازدید بعمل آوردند.

دکتر کی نژاد ریاست دانشگاه هنر اسلامی تبریز از دکتر مصطفوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در جهت تامین مسکن اساتید و کارکنان دعوت بعمل آورد .
در این جلسه مدیرعامل شرکت عمران ضمن استقبال از مسکن دار شدن مجموعه دانشگاه هنر و اعلام آمادگی در چارچوب ضوابط ، گزارش جامعی از اهم اقدامات انجام یافته و در دست اقدام در شهر جدبد سهند ارائه نمود که با استقبال ستودنی رییس دانشگاه هنر اسلامی مواجه گردید .
در خاتمه به اتفاق از دانشگاه هنر اسلامی بازدید بعمل آوردند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20819
کد خبر
20819