دومین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،پدر شهید حامد جوانی و برادر شهید محمد خلیل پور نهر با هدف هویت بخشی به شهر سهند و برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی جهت تکرار هفته فرهنگی شهر سهند که پارسال از ۱۲ الی ۱۷ مرداد ماه برای اولین بار در شهر جدید سهند برگزار شده بود.

دومین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،پدر شهید حامد جوانی و برادر شهید محمد خلیل پور نهر با هدف هویت بخشی به شهر سهند و برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی جهت تکرار هفته فرهنگی شهر سهند که پارسال از ۱۲ الی ۱۷ مرداد ماه برای اولین بار در شهر جدید سهند برگزار شده بود.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20763
کد خبر
20763