طی حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در همایش ورزشی رزم کاران گونگ فوتوآ و مراسم ترفیع به گونگ فو کاران شمالغرب کشور و باتوجه به پتانسیل بالای این رشته ورزشی در شهر جدید سهند ، ولی پور به عنوان مسئول کمیته ورزش و جوانان شرکت عمران شهر جدید سهند انتخاب گردید ، بی شک با حمایت های مدیر عامل شرکت عمران و مسئولین ذینفع در این رشته ورزشی استعدادها و پتانسیل های جدیدی شناسایی و شکوفا خواهد شد .

طی حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در همایش ورزشی رزم کاران گونگ فوتوآ و مراسم ترفیع به گونگ فو کاران شمالغرب کشور و باتوجه به پتانسیل بالای این رشته ورزشی در شهر جدید سهند ، ولی پور به عنوان مسئول کمیته ورزش و جوانان شرکت عمران شهر جدید سهند انتخاب گردید ، بی شک با حمایت های مدیر عامل شرکت عمران و مسئولین ذینفع در این رشته ورزشی استعدادها و پتانسیل های جدیدی شناسایی و شکوفا خواهد شد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23103
کد خبر
23103