جلسه کمیته معماری و شهرسازی با حضور دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و اعضای کمیته متشکل از همکاران معماری و شهرسازی ، اساتید و نخبگان برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛
☑️ تاییدکلیات طرح مجتمع فرهنگی فاز 4
☑️ طرح تفصیلی پیشنهادی پارک 5 هکتاری مورد تایید کمیته قرار گرفت و مقرر شد فاز دوم نیز طی 15 روز آینده تهیه و به کارفرما ارائه گردد.

جلسه کمیته معماری و شهرسازی با حضور دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و اعضای کمیته متشکل از همکاران معماری و شهرسازی ، اساتید و نخبگان برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛
☑️ تاییدکلیات طرح مجتمع فرهنگی فاز 4
☑️ طرح تفصیلی پیشنهادی پارک 5 هکتاری مورد تایید کمیته قرار گرفت و مقرر شد فاز دوم نیز طی 15 روز آینده تهیه و به کارفرما ارائه گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21751
کد خبر
21751