جلسه های واحد شهر سازی شرکت عمران شهر جدیدسهند با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره، اعضای کمیته معماری و شهر سازی و مهندسین مشاور راد پی گستران امروز در خصوص طراحی مجتمع فرهنگی فاز ۳ و مجتمع ورزشی فاز ۴ و طراحی مجتمع مسکونی قطعه ۱۴۱۴ فاز چهار مشاورنقش سازان پارس در قالب طرح اقدام ملی مسکن و نیز طراحی مجتمع مسکونی قطعه ۱۳۲۴ مهندسین مشاور ساباط طرح

جلسه های واحد شهر سازی شرکت عمران شهر جدیدسهند با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره، اعضای کمیته معماری و شهر سازی و مهندسین مشاور راد پی گستران امروز در خصوص طراحی مجتمع فرهنگی فاز ۳ و مجتمع ورزشی فاز ۴ و طراحی مجتمع مسکونی قطعه ۱۴۱۴ فاز چهار مشاورنقش سازان پارس در قالب طرح اقدام ملی مسکن و نیز طراحی مجتمع مسکونی قطعه ۱۳۲۴ مهندسین مشاور ساباط طرح

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21609
کد خبر
21609