✅ جلسه مهندس الهامی مدیرعامل شرکت برالیک و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند در مورد آسفالت مسیر ورودی و مسیرهای شهر جدید گلمان در ارومیه

✅ جلسه مهندس الهامی مدیرعامل شرکت برالیک و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند در مورد آسفالت مسیر ورودی و مسیرهای شهر جدید گلمان در ارومیه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23185
کد خبر
23185