جلسه راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد طرحها و پروژه های مربوط به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن  در شهرهای جدید کشور از طریق ویدیو کنفرانس با حضور مهندس توکلی عضو هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، شرکتهای تابعه شهرهای جدید کشور ، دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد طرحها و پروژه های مربوط به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن  در شهرهای جدید کشور از طریق ویدیو کنفرانس با حضور مهندس توکلی عضو هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، شرکتهای تابعه شهرهای جدید کشور ، دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت ، مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21367
کد خبر
21367