جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران در خصوص برگزاری اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری و طرح مسابقه عمومی و جمع بندی مباحث سرمایه گذاری

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اعضای کمیته سرمایه گذاری شرکت عمران در خصوص برگزاری اولین همایش الکترونیکی فرصتهای سرمایه گذاری و طرح مسابقه عمومی و جمع بندی مباحث سرمایه گذاری

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21844
کد خبر
21844