✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با واحدهای فنی و اجرایی و شهرسازی و معماری در خصوص؛
🔹پیگیری نواقصات آزادراه تبریز-سهند
🔹انجام مطالعات و طراحی و احداث پل های عابرگذر هوایی در مسیر ۷۰ متری
🔹پیش بینی و ایجاد سرعتکاه در مسیر ۷۰ متری به منظور کاهش سرعت ترافیک
🔹پیگیری و انجام مطالعات هوشمندسازی شهر جدید سهند
🔹پیگیری رفع نواقصات مسیر ۷۰ متری

✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با واحدهای فنی و اجرایی و شهرسازی و معماری در خصوص؛
🔹پیگیری نواقصات آزادراه تبریز-سهند
🔹انجام مطالعات و طراحی و احداث پل های عابرگذر هوایی در مسیر ۷۰ متری
🔹پیش بینی و ایجاد سرعتکاه در مسیر ۷۰ متری به منظور کاهش سرعت ترافیک
🔹پیگیری و انجام مطالعات هوشمندسازی شهر جدید سهند
🔹پیگیری رفع نواقصات مسیر ۷۰ متری

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23763
کد خبر
23763