جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و مهندسین مشاور ارکان شهر

جلسه تحویل نقشه های اجرایی پروژه های فخر 1 و 2 به ستاد اجرایی حضرت امام (ره) با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و مهندسین مشاور ارکان شهر

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22183
کد خبر
22183