جلسه برنامه ریزی طرح عمومی فضاهای شهری شهر جدیدسهند مبتنی بر آسیب شناسی با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره، همکاران واحد شهرسازی و مشاورین سبز اندیش پایش در سالن جلسات شرکت عمران برگزارگردید

جلسه برنامه ریزی طرح عمومی فضاهای شهری شهر جدیدسهند مبتنی بر آسیب شناسی با حضور دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره، همکاران واحد شهرسازی و مشاورین سبز اندیش پایش در سالن جلسات شرکت عمران برگزارگردید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21263
کد خبر
21263