جلسه بررسی و جمع بندی نواقصات جزئی واحدهای مساکن مهر از قبیل زمانبندی استاندارد آسانسورها و آتش نشانی جهت برگزاری جشن اتمام مساکن مهر شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، مدیر و کارشناسان واحد مسکن مهر و پیمانکار مربوطه

جلسه بررسی و جمع بندی نواقصات جزئی واحدهای مساکن مهر از قبیل زمانبندی استاندارد آسانسورها و آتش نشانی جهت برگزاری جشن اتمام مساکن مهر شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، مدیر و کارشناسان واحد مسکن مهر و پیمانکار مربوطه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21362
کد خبر
21362