جلسه بررسی نواقصات و ثبت نام استاندارد مابقی آسانسورهای غدیرها با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و معاونت فنی و اجرایی ، مهندس ثمودی رئیس اداره پیمان ورسیدگی و مهندس نبی زاده مدیر عامل شرکت چی چست برگزار گردید.

جلسه بررسی نواقصات و ثبت نام استاندارد مابقی آسانسورهای غدیرها با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و معاونت فنی و اجرایی ، مهندس ثمودی رئیس اداره پیمان ورسیدگی و مهندس نبی زاده مدیر عامل شرکت چی چست برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20485
کد خبر
20485