🔹️جلسه انتخاب طرحهای شرکت کنندگان در مسابقه طراحی فلکه شرکت عمران با حضور دکتر پناهی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره ،دکتر ستاری استاد دانشگاه،مهندس روحی استاد دانشگاه و مسئول مسابقه مهندس مددی معاونت شهرسازی بررسی وپس از جمع بندی جهت تکمیل به دو هفته بعد موکول گردید.

🔹️جلسه انتخاب طرحهای شرکت کنندگان در مسابقه طراحی فلکه شرکت عمران با حضور دکتر پناهی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره ،دکتر ستاری استاد دانشگاه،مهندس روحی استاد دانشگاه و مسئول مسابقه مهندس مددی معاونت شهرسازی بررسی وپس از جمع بندی جهت تکمیل به دو هفته بعد موکول گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20217
کد خبر
20217