جلسه اعضای کمیته صیانت از اراضی ملی و تحت تملک شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه اعضای کمیته صیانت از اراضی ملی و تحت تملک شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21850
کد خبر
21850