بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ، مهندس وکیلی شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر از ساختمان نیمه تمام اورژانس اجتماعی که طی توافقات اولیه در زمان بندی مناسب برای ادامه و تکمیل پروژه به شرکت عمران شهر سهند واگذار خواهد شد

بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران به همراه دکتر اکبری عضومحترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضومحترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی و ارز یابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ، مهندس وکیلی شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر از ساختمان نیمه تمام اورژانس اجتماعی که طی توافقات اولیه در زمان بندی مناسب برای ادامه و تکمیل پروژه به شرکت عمران شهر سهند واگذار خواهد شد

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20547
کد خبر
20547