بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید  به همراه دکتر اکبری عضو محترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضو محترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل  محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل  محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی وارزیابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل محترم شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران شرکت عمران از آزادراه تبریز، اندیشه ،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه

بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید  به همراه دکتر اکبری عضو محترم هیئت مدیره ،مهندس توکلی عضو محترم هیئت مدیره ، مهندس چاغروندی مدیرکل  محترم دفتر فنی و اجرایی، مهندس پور خیز مدیر کل  محترم دفتر مدیریت ،روابط عمومی وارزیابی شرکت مادر، دکتر مصطفوی مدیرعامل محترم شرکت عمران شهر جدیدسهند و همکاران شرکت عمران از آزادراه تبریز، اندیشه ،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20552
کد خبر
20552