بازدید دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهندو اعضای کمیته معماری و شهر سازی شرکت عمران از پروژه های آسیب شناسی سیما و منظر شهری در فاز ۳ و مراکز محلات ،پله بام سهند در راستای طراحی و معماری شهری و ساماندهی مراکز محلات فوق و سایر اجزاء و عناصر طراحی منظر شهری از قبیل جداره خیابان و طراحی اراضی شیب دار بعنوان فضای سبز و همچنین یک نمونه طراحی شهری پایدار و ماندگار شهری و هویت دهنده به محلات فوق

بازدید دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهندو اعضای کمیته معماری و شهر سازی شرکت عمران از پروژه های آسیب شناسی سیما و منظر شهری در فاز ۳ و مراکز محلات ،پله بام سهند در راستای طراحی و معماری شهری و ساماندهی مراکز محلات فوق و سایر اجزاء و عناصر طراحی منظر شهری از قبیل جداره خیابان و طراحی اراضی شیب دار بعنوان فضای سبز و همچنین یک نمونه طراحی شهری پایدار و ماندگار شهری و هویت دهنده به محلات فوق

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21265
کد خبر
21265