بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید از پروژه های هشت بهشت و پیگیری روند کار پروژه در راستای رفاه و استفاده عموم مردم شهر جدید سهند.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید از پروژه های هشت بهشت و پیگیری روند کار پروژه در راستای رفاه و استفاده عموم مردم شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20713
کد خبر
20713