بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه عضو هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت از پروژه مشارکتی تجاری ، مسکونی کمال و بررسی روند کار پروژه.

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه عضو هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت از پروژه مشارکتی تجاری ، مسکونی کمال و بررسی روند کار پروژه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20615
کد خبر
20615