بازدید دکتر آسایی مشاور وزیر ، دکتر تبریزی رییس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، دکتر درستی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارزیابان به اتفاق دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند از شهر جدید سهند با هدف ارزیابی اولیه شهر جدید سهند به عنوان شهر سالم.

بازدید دکتر آسایی مشاور وزیر ، دکتر تبریزی رییس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، دکتر درستی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارزیابان به اتفاق دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند از شهر جدید سهند با هدف ارزیابی اولیه شهر جدید سهند به عنوان شهر سالم.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21097
کد خبر
21097