دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند  در بازدید از واحد اقدام ملی مسکن ضمن اشاره بر تعیین تکلیف تمامی ثبت نام کنندگان اقدام ملی مسکن بر تکمیل مدارک ثبت نامی متقاضیان واجد شرایط که وضعیت آنها در سامانه اقدام ملی مسکن در حالت بررسی قرار دارد تاکید کرد و افزود ،ثبت نام کنندگان طر ح اقدام ملی مسکن بایستی تا ۱۶ مهر ماه با مراجعه به سامانه اقدام ملی مسکن از آخرین وضعیت ثبت نامی خود مطلع شده ودر صورت حائز شرایط شناخته شدن(در حال بررسی )باید سریعا نسبت به ارائه تعهد محضری اقدام نمایند تا تائید نهایی شده ودر مرحله تخصیص پروژه قرار گیرند .

دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند  در بازدید از واحد اقدام ملی مسکن ضمن اشاره بر تعیین تکلیف تمامی ثبت نام کنندگان اقدام ملی مسکن بر تکمیل مدارک ثبت نامی متقاضیان واجد شرایط که وضعیت آنها در سامانه اقدام ملی مسکن در حالت بررسی قرار دارد تاکید کرد و افزود ،ثبت نام کنندگان طر ح اقدام ملی مسکن بایستی تا ۱۶ مهر ماه با مراجعه به سامانه اقدام ملی مسکن از آخرین وضعیت ثبت نامی خود مطلع شده ودر صورت حائز شرایط شناخته شدن(در حال بررسی )باید سریعا نسبت به ارائه تعهد محضری اقدام نمایند تا تائید نهایی شده ودر مرحله تخصیص پروژه قرار گیرند .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21544
کد خبر
21544