بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه همکاران از المانهای ملی و محلی سارای و خان چوپان

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدیدسهند به همراه همکاران از المانهای ملی و محلی سارای و خان چوپان

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21608
کد خبر
21608