انجام عملیات خاکی و زیرسازی محله متخصصین یک فاز دو جهت اجرای پیاده رو سازی و راحتی عبور و مرور شهروندان فهیم شهر جدید سهند در سال جهاد پیاده رو سازی توسط شرکت عمران شهر جدید سهند در حال اجرا و تکمیل می باشد و شایان ذکر است هدف این جهاد تمام محلات و فاز های چهارگانه می باشد که طبق برنامه ریزی در حال انجام می باشد.

انجام عملیات خاکی و زیرسازی محله متخصصین یک فاز دو جهت اجرای پیاده رو سازی و راحتی عبور و مرور شهروندان فهیم شهر جدید سهند در سال جهاد پیاده رو سازی توسط شرکت عمران شهر جدید سهند در حال اجرا و تکمیل می باشد و شایان ذکر است هدف این جهاد تمام محلات و فاز های چهارگانه می باشد که طبق برنامه ریزی در حال انجام می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23831
کد خبر
23831